Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lengai Holding B.V., h.o.d.n. P.E.S.T. Nederland

Artikel 1      Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden onder toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het geven van een opdracht om werkzaamheden te gaan verrichten gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2      Totstandkoming overeenkomst, wijziging en overdraagbaarheid

 • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding vermeldt. Een overeenkomst is tot stand gekomen als de order schriftelijk is bevestigd of, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 • Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van de overeengekomen levering van goederen of diensten bezwaarlijk of onmogelijk is geworden, heeft P.E.S.T. Nederland het recht eenzijdig wijziging van de overeenkomst te vorderen, zodanig dat de bezwaren geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid van uitvoering wordt weggenomen. Meer- of minderkosten zullen in dat geval naar billijkheid worden verrekend. Deze bepaling laat het recht van P.E.S.T. Nederland op ontbinding of opzegging van de overeenkomst onverlet.
 • De rechten en verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van P.E.S.T. Nederland, niet overdraagbaar.

Artikel 3      Prijswijzigingen

In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst heeft P.E.S.T. Nederland het recht deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

Een prijs in een overeenkomst met onbepaalde tijd kan telkens na twaalf maanden geïndexeerd worden.

Artikel 4      Uitvoering van de werkzaamheden

Bij uitvoering van haar opdracht hanteert P.E.S.T. Nederland door de overheid vastgestelde veiligheidsvoorschriften. Deze veiligheidsvoorschriften worden ook aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle aanwijzingen van P.E.S.T. Nederland worden opgevolgd. Indien deze opvolging niet plaatsvindt is P.E.S.T. Nederland gerechtigd de extra werkzaamheden die hierdoor noodzakelijk zijn bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5      Betaling

 • Tenzij ander is overeengekomen dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. P.E.S.T. Nederland heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst voor het gehele factuurbedrag of een deel daarvan contante betaling te verlangen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in art. 6:119a BW.
 • Wanneer opdrachtgever in verzuim is met de betaling dan is opdrachtgever voorts de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet: a) voor zover de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt E.S.T. Nederland aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, b) Voor zover de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt P.E.S.T. Nederland in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,– voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 6     Klachten

 • Klachten over de uitvoering of kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk te worden ingediend. Bij gebreke daarvan zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Zolang op een klacht door P.E.S.T. Nederland nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 7     Overmacht

Wanneer niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van gronden, hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

Artikel 8     Garanties en aansprakelijkheid

 • Mededelingen door of namens P.E.S.T. Nederland over de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enzovoorts gelden uitsluitend als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
 • E.S.T. Nederland verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van beoogde resultaat. De aard van de werkzaamheden laat het niet toe dat P.E.S.T. l Nederland gehouden is tot het bereiken van het beoogde resultaat.
 • E.S.T. Nederland is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van P.E.S.T. Nederland. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften door de opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van P.E.S.T. Nederland uit.
 • Iedere aansprakelijkheid van P.E.S.T. Nederland is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door haar schadeverzekering.

Artikel 9       Annulering en opzegging

 • Overeenkomsten kunnen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, maar slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Totdat de looptijd van overeenkomst is verstreken, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Bij annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is P.E.S.T. Nederland gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid vanwege winstderving.

Artikel 10        Ontbinding

 • Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 • E.S.T. Nederland is dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen. Ook is P.E.S.T. Nederland dan gerechtigd vergoeding van schade, rente en kosten, daaronder begrepen de gederfde winst, van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 11       Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • Eventuele geschillen tussen P.E.S.T. Nederland en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, behoudens in het geval dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaart.
 • Het Nederlandse recht is op de overeenkomsten van toepassing.